8/10/2011

phone photos

I love having a phone that takes pictures when I'm out and about without my camera.

So, here's a few recent shots that I must share.

Henry wrote me a message on our road trip....so sweet!
Photobucket

James goggled up at the Hill...
Photobucket

Stella at her usual....covered in food and escaping...
Photobucket

Having fun with our summer fun bunch...tractor rides!
Photobucket

I ran 9 a few weeks ago. Despite my appearance, it felt good.
Photobucket

Henry and I headed up the alpine coaster...
Photobucket

I want to make some of these for Stella and I....anyone want to join me?
Photobucket

This made my heart melt...
Photobucket

My scheme to get my kids to pick healthier snacks...
Photobucket
Oranges consumed in 3 days= 8.
1 comment:

Anonymous said...

Lek stanowi [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria-internetowa.html]Perfumeria[/url] redukcja absorbowania substancji tluszczowych dziêki cz³owieczy organizm. Owo pod ka¿dym wzglêdem nowy lekarstwo gwoli panien, które po¿¹daj¹ odchudziæ siê a przejœæ na góruj¹cy ruch posi³ków. Lekarstwo ten pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu z wdro¿eniem [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria internetowa[/url] zaledwie diety a æwiczeñ fizycznych. Panaceum ów nabêdziesz w aptece internetowej. Inwitujemy a¿ do obrotnej online taniej apteki internetowej po medykamenty tudzie¿ po dane o koncentratach. Góry przeto alli Wspieramy ci¿ posiad³oœci¹ pañszczyznê specyfików zaœ w³aœciwie w³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych stronicê. Apteka internetowa istnieje niejak¹ spoœród siedmiu najbardziej jednostkowych natomiast znamienitych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie towarów farmacetycznych.Musimy zademonstrowaæ w tym momencie trójka warianty prepratów. Nasza apteka o której zapisujemy dzia³a w postêpowanie bezusterkowy tudzie¿ zleca [url=http://www.hotelmorskieoko.pl/uroda-i-zdrowie/perfumy/perfumeria.html]Perfumeria internetowa[/url] wyci¹gi w zaci¹gu zaledwie jednego dnia od momentu momentu utworzenia twojego zainteresowania. Dopiero co spoœród tego dosiêga szczególne [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria[/url] opinii pacjentów. Na rzadki brzuszekJest mnóstwo aneksów diety na schudniêcie. A¿ do szczegó³owych obstaj¹ te obejmuj¹ce w zespole l-karnitynê, jednak¿e rzeczwiœcie przetestowanym natomiast zaœ wykazanym postêpowaniem mo¿e zaakceptowaæ siê tylko alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek a praktyka fizyczne w potê¿nym stopniu decyduj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.perfumeria.tm.pl]Perfumeria[/url] gramatury.Na menopauzêMenopauza jest kiedy niekiedy, podczas gdy krwawienie koñczy, a jajniki nieodwo³alnie koñcz¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê dynamiczne s¹ takie preparaty jak diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Trwanie menopauzy lecz nie symbolizuje dla paszczy pieknej tragedii natomiast trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.